Gegevensbescherming

logo café bistro harzkristall glasmanufaktur derenburg

PRIVACYBELEID

Met dit privacybeleid willen we je informeren over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna ook "gegevens" genoemd). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoonlijke verwijzing naar u hebben, bijv. naam, adres, e-mailadres of uw gebruikersgedrag. Het privacybeleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van onze kernactiviteiten als voor de online media die wij aanbieden.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Café & Bistro Harzkristall | Björn Rosenberg (algemeen directeur) | Im Freien Felde 5A | 38895 Derenburg | Duitsland | Telefoon 039453 68014


info@cafe-harzkristall.de | www.cafe-harzkristall.de

Verwerking van uw gegevens als onderdeel van de kernactiviteiten van ons bedrijf

Als u onze klant of zakenpartner bent of geïnteresseerd bent in onze diensten, hangt het type, de omvang en het doel van de verwerking van uw gegevens af van de contractuele of precontractuele relatie die tussen ons bestaat. In deze zin omvatten de door ons verwerkte gegevens alle gegevens die door u worden of werden verstrekt voor het gebruik van de contractuele of precontractuele diensten en die nodig zijn om uw aanvraag of het tussen ons gesloten contract te verwerken. Tenzij anders vermeld in de verdere informatie in dit privacybeleid, is de verwerking van uw gegevens en de bekendmaking ervan aan derden beperkt tot de gegevens die noodzakelijk en nuttig zijn om uw vragen te beantwoorden en/of het tussen u en ons gesloten contract na te komen, om onze rechten te beschermen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zullen u voor of tijdens het verzamelen van gegevens informeren welke gegevens hiervoor nodig zijn. Voor zover wij voor het leveren van onze diensten gebruik maken van derde aanbieders, zijn de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende derde aanbieders van toepassing.

Betrokken gegevens:

 • Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen)
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen)
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, postadres)
 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur van het contract)

Betrokkenen:
Geïnteresseerden, zakelijke en contractuele partners Verwerkingsdoel: Verwerking van contractuele diensten, communicatie en beantwoording van contactaanvragen, kantoor- en organisatieprocedures

Rechtsgrondslag: Contractuitvoering en precontractuele onderzoeken, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, wettelijke verplichting, Art. 6 para. 1 lit. c GDPR, legitiem belang, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

Uw rechten volgens de GDPR

Volgens de GDPR hebt u recht op de hieronder vermelde rechten, die u te allen tijde kunt doen gelden bij de in sectie 1 van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde verwerkingsverantwoordelijke:

Recht op informatie: U hebt het recht ons te vragen of en welke gegevens wij van u verwerken.

Recht op rectificatie: U hebt het recht om rectificatie van onjuiste gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens aan te vragen.

Recht op wissen: U hebt het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist.

Recht op beperking: In bepaalde gevallen hebt u het recht om te vragen dat we uw gegevens slechts in beperkte mate verwerken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om te vragen dat wij uw gegevens aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Recht op het indienen van een klacht: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of het hoofdkantoor van ons bedrijf is verantwoordelijk.

Recht op annulering

U hebt het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken.

Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens, die wij baseren op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als je gebruik maakt van je recht om bezwaar te maken, vragen we je om de redenen toe te lichten. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij u kunnen aantonen dat dwingende legitieme gronden voor gegevensverwerking zwaarder wegen dan uw belangen en rechten.

Ongeacht het bovenstaande hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse.

Richt uw bezwaar aan het bovenstaande contactadres van de verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer verwijderen we uw gegevens?

We verwijderen uw gegevens wanneer we ze niet langer nodig hebben of wanneer u ons opdracht geeft dit te doen. Dit betekent dat - tenzij anders vermeld in de individuele gegevensbeschermingsverklaringen in dit privacybeleid - we uw gegevens verwijderen,

als het doel van de gegevensverwerking niet meer bestaat en de betreffende rechtsgrondslag zoals vermeld in de individuele gegevensbeschermingsverklaringen dus niet meer bestaat, bijv. na beëindiging van de contractuele of lidmaatschapsrelatie tussen ons (art. 6 lid 1 letter a GDPR) of

nadat ons gerechtvaardigd belang in de verdere verwerking of opslag van uw gegevens niet langer van toepassing is (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR),

als u uw recht op annulering uitoefent en er geen andere rechtsgrondslag voor verwerking in de zin van art. 6 lid 1 lit. b-f GDPR van toepassing is,

als u gebruikmaakt van uw recht op bezwaar en er geen dwingende legitieme redenen zijn om de gegevens te wissen.

Als we (bepaalde delen van) uw gegevens echter nog moeten bewaren voor andere doeleinden, bijvoorbeeld omdat fiscale bewaartermijnen (meestal 6 jaar voor zakelijke correspondentie of 10 jaar voor boekhoudkundige documenten) of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims die voortvloeien uit contractuele relaties (maximaal vier jaar) dit noodzakelijk maken of omdat de gegevens nodig zijn om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, zullen we (dat deel van) uw gegevens pas verwijderen nadat deze termijnen zijn verstreken. Tot het verstrijken van deze termijnen beperken we de verwerking van deze gegevens echter tot deze doeleinden (voldoen aan bewaarplicht).

Neem contact met ons op

Als u contact met ons opneemt via e-mail, sociale media, telefoon, fax, post, ons contactformulier of op een andere manier en ons persoonsgegevens verstrekt zoals uw naam, telefoonnummer of e-mailadres of nadere informatie geeft over uzelf of over uw verzoek, verwerken wij deze gegevens om uw vraag te beantwoorden in het kader van de precontractuele of contractuele relatie die tussen ons bestaat.

Betrokken gegevens:

 • Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen)
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, postadres)
 • Inhoudelijke gegevens (teksten, foto's, video's)
 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur van het contract)

Betrokken personen: Geïnteresseerde partijen, klanten, zakelijke en contractuele partners

Doel van de verwerking: Communicatie en reageren op contactverzoeken, kantoor- en organisatieprocedures

Rechtsgrondslag: Contractuitvoering en precontractuele onderzoeken, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, legitiem belang, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

Aanbieder van betalingsdiensten

In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen of vanwege onze gerechtvaardigde belangen in een efficiënte, veilige en klantgerichte betalingsverwerking, kunnen personen die een contract of een andere juridische relatie met ons hebben afgesloten, voor de betaling gebruikmaken van banken en kredietinstellingen en andere betalingsdienstaanbieders. De door ons aangeboden betalingsdienstaanbieders verwerken in dit verband inventarisgegevens, waaronder naam, adres of bankgegevens zoals rekening/creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, verificatienummers, evenals informatie over het afgesloten contract en informatie over de ontvanger van de betaling.

De gegevens die in deze context worden verzameld, zijn nodig om de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen de betaling te verwerken. Alleen de betalingsdienstaanbieder die door ons is aangesteld, verzamelt en verwerkt deze persoonlijke gegevens. Wij ontvangen op geen enkel moment informatie over uw rekening- of creditcardgegevens. Wij worden door onze betalingsdienstaanbieder geïnformeerd of de betaling van onze klanten is ontvangen of niet. Het is mogelijk dat onze betalingsdienstaanbieders de gegevens van onze klanten doorsturen naar kredietinformatiebureaus om de identiteit en kredietwaardigheid van de betaler te controleren. In dit verband verwijzen we naar het privacybeleid en de algemene voorwaarden (AV) van onze betalingsdienstaanbieders.

De algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve betalingsdienstaanbieder zijn van toepassing. U vindt deze informatie op de website van de desbetreffende dienstverlener of in de transactieaanvraag.

Voor meer informatie en voor het doen gelden van uw rechten met betrekking tot annulering en informatie, verwijzen wij u naar de bepalingen van de respectieve dienstverlener.

Betrokken gegevens:

 • Inventarisgegevens (bijv. naam, adres)
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in bepaalde onderwerpen, tijdstippen van toegang)
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis)
 • Transactiegegevens (bijv. termijn, klantcategorie, onderwerp van het contract)
 • Communicatie en metagegevens (bijv. IP-adres, informatie over het apparaat of computersysteem)

Doel van de verwerking: Effectieve, veilige en klantgerichte betalingsaanbiedingen (service) en verwerking van betalingen in overeenstemming met de contractuele overeenkomst

Rechtsgrondslag: nakoming van het contract en nakoming van precontractuele verzoeken, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, legitieme belangen, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

Annuleringsopties: U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de desbetreffende betalingsdienstaanbieder. Ondanks herroeping kan de betalingsdienstaanbieder nog steeds gemachtigd zijn om de persoonsgegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de contractuele betalingsverwerking te verwerken, te gebruiken en door te geven. Met betrekking tot de opslag en tijdige verwijdering van persoonlijke gegevens verwijzen we naar de respectieve bepalingen inzake gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieder.

We gebruiken de volgende betalingsserviceprovider:


BAMBORA #200 -1803 Douglas St. Victoria, British Columbia Canada, V8T 5C3 BAMBORA is een geregistreerde ISO van TD Bank, Toronto ON, Canada en Wells Fargo Bank N.A., Concord CA, VS.

Online adverteren

We gebruiken diensten om internetreclame weer te geven. De diensten die we gebruiken verzamelen bepaalde gebruikersgegevens via een cookie of pixel. Dit omvat in het bijzonder de informatie vanaf welke website u op onze website terecht bent gekomen (zogenaamde referrer), welke pagina's van onze website u hebt bezocht, hoe lang u onze pagina's hebt bezocht en welke interacties u daar hebt uitgevoerd. Daarnaast worden gegevens verzameld over de browser, het computersysteem en het apparaattype dat u gebruikt. Demografische informatie, zoals leeftijd of geslacht, kan ook worden verzameld als gepseudonimiseerde waarden via een dergelijke dienst. Als u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van uw locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt, afhankelijk van de aanbieder. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, plaatst de betreffende dienst een cookie of een zogenaamde telpixel op het eindapparaat dat u gebruikt, waarmee ook het aan u toegewezen IP-adres wordt verzameld. Dit wordt echter ingekort met behulp van een zogenaamde IP-maskingprocedure, zodat het IP-adres niet meer kan worden toegewezen aan uw bezoek aan onze website. In principe worden er geen duidelijke gegevens zoals namen of e-mailadressen opgeslagen wanneer de betreffende dienst wordt gebruikt. Dit is alleen het geval als u lid bent van een sociaal netwerk dat een van de onderstaande diensten aanbiedt en uw profiel samenvoegt met de bovengenoemde gegevens.

De gegevens worden geanalyseerd door de service die we gebruiken om een rapport te produceren met statistische verklaringen over het aantal bezoekers dat is gegenereerd door de advertenties en het succes van de advertentiemaatregel. De rapporten tonen onder andere het totale aantal gebruikers dat via onze advertenties naar onze website is doorverwezen. De rapporten bevatten ook informatie over de eindapparaten en browsers van de gebruikers, de locaties waar de gebruikers zich bevonden en de tijdstippen waarop op de advertenties werd geklikt.
De rapporten bevatten echter geen informatie die kan worden gebruikt om u als gebruiker van onze website persoonlijk te identificeren. We willen erop wijzen dat, afhankelijk van de locatie van de serviceprovider, de gegevens die via de service worden verzameld, kunnen worden overgedragen en verwerkt buiten de Europese Unie. In dit geval bestaat het risico dat het door de GDPR voorgeschreven niveau van gegevensbescherming niet wordt nageleefd en dat de handhaving van uw rechten moeilijk of onmogelijk is.

Betrokken gegevens:

 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Betrokkenen: Gebruikers van onze online diensten

Doel van de verwerking: Bereikmeting, succesmonitoring van campagnes, remarketing en op interesses en gedrag gebaseerde marketing

Rechtsgrondslag: Als we uw toestemming hebben gevraagd voor het gebruik van de betreffende dienst, is dit de rechtsgrondslag, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Anders gebruiken we de betreffende dienst op basis van ons legitieme belang om bezoekersstromen naar onze website te leiden en deze bezoekersstromen te analyseren om de functies, aanbiedingen en gebruikerservaring voortdurend te kunnen verbeteren, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

We gebruiken de volgende serviceproviders voor online reclame:


Google Ads Dienstverlener: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS Geregistreerd kantoor in Europa: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland Website: https://ads.google.com/home/ Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Adverteren via e-mail, post of telefoon

Wij verwerken persoonlijke gegevens voor onze reclamecommunicatie per e-mail, post of telefoon. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van onze reclamemaatregelen of uw eerder gegeven toestemming voor het ontvangen van onze reclamemaatregelen herroepen. Om in geval van twijfel te kunnen bewijzen dat uw toestemming ook na uw bezwaar of herroeping is gegeven, kunnen we uw gegevens tot 4 jaar na uw bezwaar/herroeping bewaren. Wij zullen uw gegevens na uw bezwaar/intrekking niet meer voor andere doeleinden gebruiken. Als u wilt dat wij uw gegevens voor die tijd verwijderen, zullen wij dit doen nadat u ons heeft bevestigd dat u ons oorspronkelijk uw toestemming heeft gegeven.

Betrokken gegevens:

 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummer, postadres)
 • Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen)

Betrokken personen: Communicatiepartner

Doel van de verwerking: Directe reclamemaatregelen (marketing) via e-mail, post of telefoon

Rechtsgrondslag: Toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, legitiem belang, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

Webanalyse en -statistieken

We maken gebruik van webanalysediensten om de bezoekersstromen op onze website te registreren en statistisch te analyseren. Dergelijke diensten verzamelen onder andere gegevens over de website vanwaar u naar onze website bent gekomen (zogenaamde verwijzers), welke pagina's van onze website u hebt bezocht, hoe lang u onze pagina's hebt bezocht en welke interacties u daar hebt gemaakt. Daarnaast worden gegevens verzameld over de browser, het computersysteem en het apparaattype dat u gebruikt. Demografische informatie, zoals leeftijd of geslacht, kan ook worden verzameld als gepseudonimiseerde waarden via een dergelijke dienst.
Als u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van uw locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt, afhankelijk van de aanbieder. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, plaatst de webanalysedienst die we gebruiken meestal een cookie op het eindapparaat dat u gebruikt, waarmee ook het IP-adres dat aan u is toegewezen, wordt verzameld. Dit wordt echter ingekort met behulp van een zogenaamde IP-maskingprocedure, zodat het IP-adres niet meer kan worden toegewezen aan uw bezoek aan onze website. Er worden geen andere duidelijke gegevens zoals namen of e-mailadressen opgeslagen. Noch wij, noch de dienst die wij gebruiken, kennen de identiteit van de bezoekers van onze website.

We willen u erop wijzen dat, afhankelijk van het land van vestiging van de hieronder genoemde serviceprovider, de via de service verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen en verwerkt buiten de Europese Unie. In dit geval bestaat het risico dat het door de GDPR voorgeschreven niveau van gegevensbescherming niet wordt nageleefd en dat de handhaving van uw rechten moeilijk of onmogelijk zal zijn.

Betrokken gegevens:

 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Betrokkenen: Gebruikers van onze online diensten

Doel van de verwerking: Bereikmeting, succesmonitoring van campagnes, remarketing en op interesses en gedrag gebaseerde marketing

Rechtsgrondslag: Als we uw toestemming hebben gevraagd voor het gebruik van de betreffende dienst, is dit de rechtsgrondslag, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Daarnaast gebruiken we de betreffende dienst op basis van ons legitieme belang bij het analyseren van de bezoekersstroom op onze website om de functies, aanbiedingen en gebruikerservaring voortdurend te verbeteren, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

We gebruiken de volgende webanalyseservices:


Google Analytics Dienstverlener: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS Geregistreerd kantoor binnen de EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/ Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de Opt-out mogelijkheid: Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics, kunt u een zogenaamde opt-out plugin instellen, die voorkomt dat er in de toekomst gegevens van u worden verzameld op onze website. U kunt deze plugin hier verkrijgen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Onze online aanwezigheid op sociale netwerken

We zijn online aanwezig op de onderstaande sociale netwerken. Als u een van deze sites bezoekt, worden de hieronder vermelde gegevens verzameld en verwerkt door de betreffende aanbieder. In de regel worden deze gegevens verzameld voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en worden er gebruikersprofielen aangemaakt. Gegevens kunnen worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, ongeacht het apparaat dat u gebruikt. Dit is met name het geval als u lid bent van het betreffende platform en daarop bent ingelogd. De gebruikersprofielen kunnen door de aanbieders worden gebruikt om u op interesses gebaseerde reclame te tonen. U hebt het recht om het aanmaken van gebruikersprofielen te annuleren.
Om dit recht uit te oefenen, moet u contact opnemen met de desbetreffende aanbieder. Als u een account hebt bij een van de onderstaande aanbieders en daar bent ingelogd wanneer u onze website bezoekt, kan de desbetreffende aanbieder gegevens verzamelen over uw gebruiksgedrag op onze website. Om te voorkomen dat uw gegevens op deze manier worden gekoppeld, kunt u zich afmelden bij de dienst van de aanbieder voordat u onze website bezoekt.


Voor welk doel en in welke mate gegevens door de aanbieder worden verzameld, kunt u nalezen in de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder vermelde aanbieders. Wij willen u erop wijzen dat, afhankelijk van het land van vestiging van de hieronder genoemde aanbieder, de via zijn platform verzamelde gegevens buiten de Europese Unie kunnen worden overgedragen en verwerkt. In dit geval bestaat het risico dat het door de GDPR voorgeschreven niveau van gegevensbescherming niet wordt nageleefd en dat de handhaving van uw rechten moeilijk of onmogelijk zal zijn.

Betrokken gegevens:

 • Inventaris en contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Inhoudsgegevens (bijv. berichten, foto's, video's)
 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres).

Verwerkingsdoel: Communicatie en marketing, bijhouden en analyseren van gebruikersgedrag

Rechtsgrondslag: Toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, legitieme belangen Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

Bezwaarmogelijkheden: We verwijzen naar de informatie van de hieronder gelinkte providers voor de respectievelijke bezwaaropties (opt-out).

We zijn online aanwezig op de volgende sociale netwerken:


Facebook Dienstverlener: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS Geregistreerd kantoor in de EU: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland Website: https://www.facebook.com/ Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/ Privacybeleid voor Facebook-pagina's: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data


Instagram Dienstverlener: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park CA 94025, VS Moederbedrijf: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS Geregistreerd kantoor in de EU: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland Website: https://www.instagram.com/ Privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy


Pinterest Dienstverlener: Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, Verenigde Staten Geregistreerd kantoor in de EU: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland Website: https://www.pinterest.de/ Privacybeleid: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Boodschappendiensten

We communiceren via messengerdiensten. Messenger-diensten zijn chatprogramma's die gebruikt kunnen worden om in realtime tekstberichten en beeld- of videobestanden te versturen tussen gebruikers via het internet. Messenger-diensten kunnen ook worden gebruikt om emoticons, elektronische wenskaarten en contacten te versturen. Om berichten te kunnen versturen, moeten de deelnemers met elkaar verbonden zijn met een computerprogramma (client genoemd) via een netwerk zoals het internet, rechtstreeks of via een server. In de regel kunnen berichten ook worden verzonden wanneer de andere partij niet online is - het bericht wordt dan tijdelijk opgeslagen door de serviceserver en later afgeleverd bij de ontvanger wanneer deze weer beschikbaar is. Tot slot kunnen deze diensten ook worden gebruikt voor schermtransmissie en online games.

Als de service end-to-end-encryptie gebruikt voor de verzonden inhoud (teksten, bijlagen), kunnen alleen de geselecteerde communicatiepartners, maar geen derden of de serviceprovider zelf, het bericht bekijken. In dit opzicht raden we aan om regelmatig updates voor de service te installeren om ervoor te zorgen dat de inhoud versleuteld is. De serviceprovider heeft echter de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de metadata van de communicatie. Dit omvat de tijd en (afhankelijk van de instellingen) de locatie van de communicatie en het apparaat dat u gebruikt.

We willen u erop wijzen dat, afhankelijk van het land van vestiging van de hieronder genoemde aanbieder, de gegevens die via zijn platform worden verzameld, kunnen worden doorgegeven en verwerkt buiten de Europese Unie. In dit geval bestaat het risico dat het door de GDPR voorgeschreven niveau van gegevensbescherming niet wordt nageleefd en dat de handhaving van uw rechten moeilijk of onmogelijk is.

Betrokken gegevens:

 • Inventaris en contactgegevens (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Inhoudsgegevens (bijv. berichten, foto's, video's)
 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Verwerkingsdoel: Communicatie en marketing

Rechtsgrondslag: Als we u om toestemming hebben gevraagd voordat u de betreffende dienst ging gebruiken, is dit de rechtsgrondslag, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. In dit verband verduidelijken we dat we uw contactgegevens niet voor de eerste keer aan de dienstverlener doorgeven zonder uw toestemming. Als we met u communiceren in het kader van het initiëren van een contract of in het kader van een bestaande contractuele relatie via een van de volgende diensten, is de rechtsgrondslag de uitvoering of voorbereiding van het contract, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Daarnaast baseren we ons op onze legitieme belangen in snelle en efficiënte communicatie en het vervullen van de behoeften van onze communicatiepartners in de communicatie van de volgende diensten, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Mogelijkheid tot bezwaar: U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven voor het gebruik van de volgende dienst op elk moment intrekken. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen communicatie via de messenger service.

We gebruiken de volgende koeriersdiensten:


Facebook Messenger Dienstverlener: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS Geregistreerd kantoor in de EU: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland Website: https://www.facebook.com Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy

Veiligheidsmaatregelen

We nemen ook de modernste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om te voldoen aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden.

Actualisering en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is gedateerd op 1 februari 2022. Als gevolg van wijzigingen in wettelijke of officiële vereisten kan het nodig zijn dit privacybeleid aan te passen.

Cookies